سبک مدرن

سبک مدرن چیست؟

سبک مدرن چیست؟ مدرن Modern در فارسی به معنای جدید، نو، چیز تازه، امروزی و تازه باب شده معنی شده است (در کتاب دهخدا و